top of page

E-INNVOVATION FOR LIFE

1. ความต้องการ
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ โดยมีคุณสมบัติตามข้อกาหนด


2. วัตถุประสงค์การใช้งาน
ใช้สาหรับกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้ากรณีที่หัวใจหยุดเต้นให้กลับมาทางานตามปกติ โดยมีระบบวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมคาแนะนาขั้นตอนต่าง ๆ ของการทาการกระตุกหัวใจ


3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 เป็นเครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ มีหูหิ้ว พร้อมกระเป๋า โดยเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต
3.2 น้าหนักเบาไม่เกิน 3 กก และใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ Lithium Manganese Dioxide
3.3 สามารถแนะนาการใช้งานให้กับผู้ใช้ทั้งแบบเสียงพูดภาษาไทยและข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอ
3.4 มีเสียงพูดเตือนให้ทาการกดหน้าอกให้ลึกขึ้นอีกหากการกดหน้าอกยังไม่ลึกดีพอ และในช่วงที่ต้อง CPR หากมีการหยุดทา CPR จะมีเสียงเตือนเพื่อให้ทา CPR ต่อ
3.5 คาแนะนาการกระตุกหัวใจต้องสอดคล้องและ Update ให้เป็นไปตาม AHA Guideline 2015
3.6 สามารถใช้กับผู้ป่วยทั้งผู้ใหญ่ และเด็ก โดยกดเลือกโหมดผู้ใหญ่หรือเด็กที่หน้าตัวเครื่อง
3.7 เครื่องปรับพลังงานในการปล่อยสู่ผู้ป่วยอัตโนมัติทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นลาดับขั้น สาหรับผู้ใหญ่ไม่เกิน 200 จูลล์ และเด็ก ไม่เกิน 85 จูลล์
3.8 ได้รับมาตรฐาน FDA, PMA (Premarket Approval)
3.9 ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา

4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 ใช้รูปคลื่นในการกระตุกหัวใจ Rectilinear Biphasic
4.2 สามารถประจุไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเมื่อพบความผิดปกติที่ต้องการการกระตุกหัวใจ และสามารถคงสถานภาพการประจุไฟฟ้าไว้ได้นาน 30 วินาที
4.3 สามารถเพิ่มระดับพลังงานได้เองโดยอัตโนมัติเป็นลาดับขั้น สาหรับโหมดผู้ใหญ่เริ่มจาก 120J, 150J และพลังงานสูงสุด 200J สาหรับโหมดเด็กเริ่มจาก 50J, 70J และพลังงานสูงสุด 85J
4.4 สามารถประจุไฟฟ้าไปยังระดับพลังงานที่เครื่องเลือกได้ภายใน 10 วินาที
4.5 แผ่นนาไฟฟ้า มีอายุในการรอใช้งาน (Standby) ได้มากกว่า 4 ปี โดยสามารถใช้ได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กในชุดเดียวกัน
4.6 ตัวเครื่องสามารถตรวจสอบระบบการทางานของตัวเครื่องได้ด้วยตัวเองในขณะที่เริ่มเปิดเครื่อง ทุก 7 วันและ ทุกเดือน พร้อมกับแสดงความพร้อมของตัวเครื่องด้วยสัญลักษณ์
4.7 แบตเตอรี่ที่ใช้กับตัวเครื่องมีอายุการใช้งาน 5 ปี หรือสามารถการกระตุกหัวใจได้ 140 ครั้ง หรือสามารถทาการติดตามการทางานของหัวใจผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
4.8 สามารถตรวจสอบความผิดปกติแบบ Ventricular Fibrillation ที่มี Amplitude > 100 μV และ Wide Complex Ventricular Tachycadia ที่อัตราการเต้นหัวใจมากกว่า 150 ครั้งต่อนาทีสาหรับผู้ใหญ่ และ 200 ครั้งต่อนาที สาหรับเด็ก
4.9 ตัวเครื่องสามารถเก็บข้อมูลการช่วยเหลือผู้ป่วย ได้แก่ คลื่นไฟฟ้าหัวใจผู้ป่วย (ECG) ค่าความต้านทานของผู้ป่วย (Patient Impedance) ข้อความแนะนา (Audio Prompts) และข้อมูลการ CPR (CPR Data)

 

4.10 สามารถวัดค่าความต้านทานของผุ้ป่วยในช่วง 10-300 ohms4.11 ตัวเครื่องมีหน้าจอ LCD แบบสัมผัส ขนาด 2.12 ” x 3.74 ” (5.39 cm x 9.5 cm) โดยบนหน้าจอสามารถแสดงสัญลักษณ์ความลึกในการกดหน้าอก (CPR Depth Compression Indicator)4.12 สามารถต่อเชื่อมเพื่อทาการปรับค่าการทางาน หรือถ่ายข้อมูลของผู้ป่วยเข้าสู่เครื่อง Computer โดยผ่านทาง USB2.0 หรือ Wi-Fi4.13 ตัวเครื่องผ่านมาตรฐานในการทางานในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ดังนี้4.13.1 การสั่นสะเทือน (Vibration) IEC 60068-2-64, EN 1789, RTCA/DO 160G4.13.2 การช็อก (Shock) IEC 60068-2-27;100G4.13.3 สามารถใช้ได้ในระดับความสูงตั้งแต่ -1,250 ถึง 15,000 ฟุต (-381 เมตร ถึง 4573 เมตร)4.13.4 มาตรฐานกันน้ากันฝุ่น IP554.13.5 ทดสอบการตก (Drop Test) 1 เมตร หรือ 3.28 ฟุต

5. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
5.1 แผ่นนาไฟฟ้าแบบมี CPR SENSOR 1 ชุด
5.2 แบตเตอรี่แบบ Lithium Manganese Dioxide 1 ชุด
5.3 กระเป๋าสะพายสาหรับใส่ตัวเครื่อง 1 ใบ
5.4 คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ 1 ชุด
5.5 คู่มือแนะนาการใช้งานภาษาไทย 1 ชุด
5.6 ตู้แขวนพร้อมระบบไฟเตือน 1 ชุด
6. เงื่อนไขพิเศษ
6.1 ผู้ขายรับประกันเครื่องหลังการขาย ระยะเวลา 5 ปี แผ่นนาไฟฟ้าแบบมี CPR SENSOR และแบตเตอรี่ Standby ได้ไม่น้อยกว่า 4 ปี
6.2 บริษัทผู้จัดจาหน่ายต้องได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงโดยมีหนังสือแนบในวันส่งมอบสินค้า

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
Automated External Defibrillator (AED)

01

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (TOR AED)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ Automated External Defibrillator (AED)

bottom of page