top of page

ทำความสะอาดคอลลิ่งทาวเวอร์

ทำความสะอาดคูลลิ่งทาวเวอร์
ก่อน & หลังจาก

ทำความสะอาดคูลลิ่งทาวเวอร์
ก่อน & หลังจาก

Cleaning cooling tower 2.jpg
Cleaning cooling tower 2 (2).jpg
Cleaning cooling tower 2 (1).jpg

ทำความสะอาดคูลลิ่งทาวเวอร์
ก่อน & หลังจาก

Cleaning cooling tower 3 (2).jpg
Cleaning cooling tower 3 (1).jpg

ทำความสะอาดคอนเดนเซอร์

ทำความสะอาดคอนเดนเซอร์
ก่อน & หลังจาก

Cleaning condenser 1 (3).jpg
Cleaning condenser 1 (1).jpg
Cleaning condenser 1 (2).jpg

ทำความสะอาดคอนเดนเซอร์
ก่อน & หลังจาก

cleaning condenser (3).jpg
cleaning condenser (1).jpg
cleaning condenser (2).jpg
bottom of page