top of page

AED Plus Zoll

เครื่อง AED ที่มีฟังค์ชั่นการตรวจวัดการกดหน้าอกด้วย Real CPR Help แรงในการกดหน้าอกระหว่างการช่วยชีวิตด้วยการทำา CPR แปรผันไปตามขนาดและรูปร่างของผู้ป่วย มาตรฐานในการวัดคุณภาพของการกดหน้าอกนั้นไม่ใช่แรงกด แต่เป็นความลึกในการกด เทคโนโลยี Real CPR Help® ใน CPR-D-padz® ของ ZOLL ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ตำแหน่งการวางมือ accelerometer วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และขั้นตอนวิธีการประมวลผลเพื่อทำหน้าที่ตรวจวัดความผิดพลาดของตำาแหน่งการกดหน้าอกในแต่ละครั้ง

ติดต่อเพื่อสอบถามราคา

Product Description

เครื่อง AED ที่มีฟังค์ชั่นการตรวจวัดการกดหน้าอกด้วย Real CPR Help แรงในการกดหน้าอกระหว่างการช่วยชีวิตด้วยการทำา CPR แปรผันไปตามขนาดและรูปร่างของผู้ป่วย มาตรฐานในการวัดคุณภาพของการกดหน้าอกนั้นไม่ใช่แรงกด แต่เป็นความลึกในการกด เทคโนโลยี Real CPR Help® ใน CPR-D-padz® ของ ZOLL ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ตำแหน่งการวางมือ accelerometer วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และขั้นตอนวิธีการประมวลผลเพื่อทำหน้าที่ตรวจวัดความผิดพลาดของตำาแหน่งการกดหน้าอกในแต่ละครั้ง แผ่น Electrode ของเครื่อง AED เป็นขนาดเดียวสำหรับทุกคน อิเล็กโทรดแบบแผ่นเดียวของ ZOLL AED Plus ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับโครงสร้างทางกายวิภาคทุกขนาด CPR-D-padz ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเรื่องโครงสร้างมนุษย์ เพื่อกำาหนดขนาดที่ตรงตามลักษณะเฉพาะของสัดส่วนหน้าอกของประชากร 99% ในกรณีจำาเป็นสามารถถอดแยกและปรับแผ่นอิเล็กโทรดแผ่นล่าง (apex) เพื่อให้เหมาะสมตามจำานวนประชากรอีก 1% ที่เหลือได้ ความง่ายในการกำหนดตำแหน่ง การระบุตำแหน่งเพื่อติดแผ่นอิเล็กโทรดสองแผ่นบนหน้าอกของผู้ป่วยอาจจะทำให้ผู้ปฏิบัติการเกิดความสับสนได้ CPR-D-padz ของ ZOLL AED Plus ทำให้ขั้นตอนนี้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยการวางจุดบ่งชี้ตำแหน่งรูปกากบาทสีแดงที่จุดศูนย์กลางของแนวเส้นตรงระหว่างหัวนมของผู้ป่วย เมื่อวางจุดบ่งชี้ที่ตำาแหน่งดังกล่าวแล้ว ตัวบ่งชี้ตำาแหน่งการวางมือและแผ่นอิเล็กโทรดสองแผ่นก็จะอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการกระตุกหัวใจและ CPR อายุการเก็บห้าปี อิเล็กโทรดของ AED ทั้งหมดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อการกระตุกหัวใจผู้ป่วย ผ่านทางโลหะที่สัมผัสกับเจลเคลือบเกลือที่อยู่ระหว่างโลหะและผิวหนังอย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป เกลือในเจลจะกัดกร่อนโลหะและทำาให้อิเล็กโทรดไม่สามารถทำางานได้อย่างปกติ อิเล็กโทรดรูปแบบใหม่ของ ZOLL AED Plus มีองค์ประกอบที่สามารถป้องกันการกัดกร่อนที่มีนัยสำคัญเป็นเวลาห้าปี ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีผลิตภัณฑ์ใดในตลาดเทียบได้

Specification

bottom of page